NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Nguyễn Chung Acc#00901 91.800CARD
Zhao Yun Acc#01260 60.000CARD
TB Đặng Acc#00808 45.900CARD
Manh Pham Acc#01429 18.000CARD
Duy Toàn Acc#00127 91.800CARD
le quoc tri Acc#01478 18.000CARD
Út Qua Acc#03036 780.000CARD
Trần Kiên Cường Acc#01070 66.300CARD
Trần Hải Nam Acc#01074 66.300CARD
Lê Văn Tuấn Acc#01257 120.000CARD
Linh Dương Acc#01611 30.000CARD
Quocthao Acc#01530 36.000CARD
ngocson123 Acc#01624 12.000CARD
Độc Bước Acc#01456 24.000CARD
ngocson123 Acc#02226 108.000CARD
ngocson123 Acc#01186 76.500CARD
Nguyễn Thị Thanh Acc#01300 60.000CARD
Nguyễn Thị Thanh Acc#01579 30.000CARD
Phạm Thành Tiến Acc#01374 30.000CARD
sang Acc#00002 40.800CARD

Video hướng dẫn

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 03050

 • Khung: Khung Kim Cương
 • Tướng: 53
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 03049

 • Khung: Khung Kim Cương
 • Tướng: 51
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 03044

 • Khung: Khung Kim Cương
 • Tướng: 55
 • Skin: 0
 • Ngọc: 3
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Tướng: 55
 • Skin: 0
 • Ngọc: 3
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 03037

 • Khung:
 • Tướng: 42
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 03008

 • Khung: Khung Kim Cương
 • Tướng: 41
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 03007

 • Khung: Khung Bạch Kim
 • Tướng: 47
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 02999

 • Khung: Khung Bạch Kim
 • Tướng: 47
 • Skin: 0
 • Ngọc: 89
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 0
 • Ngọc: 89
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 02998

 • Khung: Khung Bạch Kim
 • Tướng: 52
 • Skin: 0
 • Ngọc: 84
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Tướng: 52
 • Skin: 0
 • Ngọc: 84
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ