NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Phạm Huy Acc#01503 18.000CARD
Sang Acc#01760 12.000CARD
Phạm Khôi Acc#00114 86.700CARD
Nguyễn Lộc Acc#00077 48.450CARD
Đặng Hoàng Đạt Acc#01306 60.000CARD
Đặng Công Nam Acc#00125 40.800CARD
Đức Phúc Acc#01571 9.000CARD
Tôm Milalo Acc#01330 30.000CARD
Loc Nguyen Acc#00030 15.300CARD
Quỳnh Quiếu Acc#01827 192.000CARD
Hi Gấu Acc#00120 61.200CARD
Đạt Acc#01727 6.000CARD
Đạt Acc#01719 12.000CARD
Quân Lò Acc#00057 12.750CARD
Nhi Nhi Acc#00613 81.600CARD
Bao Duong Acc#01146 89.250CARD
Nông Văn Lưu Acc#00749 61.200CARD
Huynhvinh Acc#01717 18.000CARD
dai pham Acc#00899 219.300CARD
Hùng Phan Acc#01282 48.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#02139

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 02226

 • Khung:
 • Tướng: 13
 • Skin: 7
 • Ngọc: 56
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 13
 • Skin: 7
 • Ngọc: 56
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01126

 • Khung:
 • Tướng: 21
 • Skin: 3
 • Ngọc: 48
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
107.100CARD 90.000ATM
 • Tướng: 21
 • Skin: 3
 • Ngọc: 48
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01089

 • Khung:
 • Tướng: 12
 • Skin: 3
 • Ngọc: 48
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
107.100CARD 90.000ATM
 • Tướng: 12
 • Skin: 3
 • Ngọc: 48
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00830

 • Khung:
 • Tướng: 15
 • Skin: 6
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
107.100CARD 90.000ATM
 • Tướng: 15
 • Skin: 6
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00753

 • Khung:
 • Tướng: 18
 • Skin: 6
 • Ngọc: 65
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
107.100CARD 90.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 6
 • Ngọc: 65
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00667

 • Khung:
 • Tướng: 18
 • Skin: 4
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
107.100CARD 90.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 4
 • Ngọc: 90
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00598

 • Khung:
 • Tướng: 19
 • Skin: 8
 • Ngọc: 70
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
107.100CARD 90.000ATM
 • Tướng: 19
 • Skin: 8
 • Ngọc: 70
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00898

 • Khung:
 • Tướng: 18
 • Skin: 4
 • Ngọc: 56
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
102.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 4
 • Ngọc: 56
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ