NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Nguyễn Chung Acc#00901 91.800CARD
Zhao Yun Acc#01260 60.000CARD
TB Đặng Acc#00808 45.900CARD
Manh Pham Acc#01429 18.000CARD
Duy Toàn Acc#00127 91.800CARD
le quoc tri Acc#01478 18.000CARD
Út Qua Acc#03036 780.000CARD
Trần Kiên Cường Acc#01070 66.300CARD
Trần Hải Nam Acc#01074 66.300CARD
Lê Văn Tuấn Acc#01257 120.000CARD
Linh Dương Acc#01611 30.000CARD
Quocthao Acc#01530 36.000CARD
ngocson123 Acc#01624 12.000CARD
Độc Bước Acc#01456 24.000CARD
ngocson123 Acc#02226 108.000CARD
ngocson123 Acc#01186 76.500CARD
Nguyễn Thị Thanh Acc#01300 60.000CARD
Nguyễn Thị Thanh Acc#01579 30.000CARD
Phạm Thành Tiến Acc#01374 30.000CARD
sang Acc#00002 40.800CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 02999

Acc2999

 • Rank: Bạch Kim 5
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 47
 • Skin: 0
 • Ngọc: 89
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 5
 • Tướng: 47
 • Skin: 0
 • Ngọc: 89
 • Vàng: 2779
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 02998

Acc2997

 • Rank: Bạch Kim 1
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 52
 • Skin: 0
 • Ngọc: 84
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 1
 • Tướng: 52
 • Skin: 0
 • Ngọc: 84
 • Vàng: 787
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 02997

Acc2997

 • Rank: Vàng 1
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 42
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.170.000CARD 940.000ATM
 • Rank: Vàng 1
 • Tướng: 42
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 1733
 • Khung: Vàng

Mã số Acc # 02996

Acc2996

 • Rank: Bạch Kim 3
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 41
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 3
 • Tướng: 41
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 2286
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 02995

Acc2995

 • Rank: Bạch Kim 1
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 42
 • Skin: 0
 • Ngọc: 54
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 1
 • Tướng: 42
 • Skin: 0
 • Ngọc: 54
 • Vàng: 425
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 02994

Acc2994

 • Rank: Kim Cương 5
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 45
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.040.000CARD 840.000ATM
 • Rank: Kim Cương 5
 • Tướng: 45
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 1086
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 02993

Acc2993

 • Rank: Kim Cương 5
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 48
 • Skin: 0
 • Ngọc: 30
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.040.000CARD 840.000ATM
 • Rank: Kim Cương 5
 • Tướng: 48
 • Skin: 0
 • Ngọc: 30
 • Vàng: 189
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 02992

Acc2992

 • Rank: Bạch Kim 4
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 50
 • Skin: 0
 • Ngọc: 30
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 4
 • Tướng: 50
 • Skin: 0
 • Ngọc: 30
 • Vàng: 7613
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 02991

Acc2991

 • Rank: Bạch Kim 4
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 54
 • Skin: 0
 • Ngọc: 61
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 4
 • Tướng: 54
 • Skin: 0
 • Ngọc: 61
 • Vàng: 2481
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 02990

Acc2990

 • Rank: Kim Cương 2
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 47
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.040.000CARD 840.000ATM
 • Rank: Kim Cương 2
 • Tướng: 47
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 3552
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 02989

Acc2989

 • Rank: Cao thủ 3 sao
 • Khung: Cao thủ
 • Tướng: 45
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.040.000CARD 840.000ATM
 • Rank: Cao thủ 3 sao
 • Tướng: 45
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 13010
 • Khung: Cao thủ

Mã số Acc # 02988

Acc2988

 • Rank: Vàng 1
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 42
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Rank: Vàng 1
 • Tướng: 42
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 1733
 • Khung: Vàng

Mã số Acc # 02987

Acc2987

 • Rank: Vàng 1
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 44
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
975.000CARD 780.000ATM
 • Rank: Vàng 1
 • Tướng: 44
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 11035
 • Khung: Vàng

Mã số Acc # 02982

Acc2982

 • Rank: Kim Cương 5
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 53
 • Skin: 0
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Rank: Kim Cương 5
 • Tướng: 53
 • Skin: 0
 • Ngọc: 9
 • Vàng: 5917
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 02981

Acc2981

 • Rank: Bạch Kim 2
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 38
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
585.000CARD 470.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 2
 • Tướng: 38
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 20091
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 02980

Acc2980

 • Rank: Bạch Kim 4
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 49
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 4
 • Tướng: 49
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Vàng: 3926
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 02979

Acc2979

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 53
 • Skin: 0
 • Ngọc: 2
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
780.000CARD 630.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 53
 • Skin: 0
 • Ngọc: 2
 • Vàng: 107
 • Khung: Vàng

Mã số Acc # 02978

Acc2978

 • Rank: Bạch Kim 3
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 45
 • Skin: 0
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 3
 • Tướng: 45
 • Skin: 0
 • Ngọc: 6
 • Vàng: 2108
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 02977

Acc2977

 • Rank: Kim Cương 1
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 55
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.040.000CARD 840.000ATM
 • Rank: Kim Cương 1
 • Tướng: 55
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 674
 • Khung: Kim Cương

Mã số Acc # 02976

Acc2976

 • Rank: Bạch Kim 1
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 39
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
580.000CARD 470.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 1
 • Tướng: 39
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Vàng: 1060
 • Khung: Bạch Kim
Chát Với Admin Hỗ Trợ