NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Tran AnhPhi Acc#00360 34.000CARD
Kẻ Bất Dung Thứ Acc#01754 70.000CARD
Hao Nguyen Acc#01941 10.000CARD
Phuc Diem Acc#01999 40.000CARD
Sơn Đỗ Acc#02089 250.000CARD
Nguyễn Vũ Tuyết Khanh Acc#01515 80.000CARD
Phuc Acc#00550 93.500CARD
Huu Loc Acc#02173 20.000CARD
Phan Thanh Sang Acc#01496 100.000CARD
Nguyễn Hải Nam Acc#01939 40.000CARD
Khoi Nguyen Acc#02137 10.000CARD
nguyenvanvinh Acc#01729 100.000CARD
dai pham Acc#02003 60.000CARD
Dung Quất Bình Sơn Acc#01307 100.000CARD
Huỳnh Gia Huy Acc#02046 100.000CARD
Tú Akira Acc#00014 17.000CARD
Phan Tuấn Anh Acc#01393 40.000CARD
Nghĩa Trung Acc#00135 102.000CARD
Kyanh Nguyen Acc#02000 5.000CARD
Kyanh Nguyen Acc#00059 34.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 01997

acc1997

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 28
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 28
 • Vàng: 5680
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01975

acc1975

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 2
 • Ngọc: 34
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 9
 • Skin: 2
 • Ngọc: 34
 • Vàng: 2870
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01964

acc1964

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 15
 • Skin: 4
 • Ngọc: 49
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 15
 • Skin: 4
 • Ngọc: 49
 • Vàng: 397
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01958

acc1958

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 14
 • Vàng: 8467
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01952

acc1952

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 7
 • Skin: 1
 • Ngọc: 18
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 2
 • Tướng: 7
 • Skin: 1
 • Ngọc: 18
 • Vàng: 7455
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01948

acc1948

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 2
 • Ngọc: 16
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 9
 • Skin: 2
 • Ngọc: 16
 • Vàng: 2042
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01947

acc1947

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 37
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 37
 • Vàng: 3253
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01945

acc1945

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 12
 • Skin: 3
 • Ngọc: 43
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 12
 • Skin: 3
 • Ngọc: 43
 • Vàng: 968
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01943

acc1943

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 21
 • Skin: 6
 • Ngọc: 59
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.000CARD 100.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 21
 • Skin: 6
 • Ngọc: 59
 • Vàng: 4598
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01940

acc1940

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 7
 • Skin: 1
 • Ngọc: 18
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 7
 • Skin: 1
 • Ngọc: 18
 • Vàng: 8810
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01938

acc1938

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 19
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 19
 • Vàng: 2028
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01937

acc1937

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 23
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
2.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 23
 • Vàng: 998
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01934

acc1934

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 13
 • Skin: 4
 • Ngọc: 49
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 13
 • Skin: 4
 • Ngọc: 49
 • Vàng: 2408
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01933

acc1933

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 16
 • Skin: 4
 • Ngọc: 50
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 16
 • Skin: 4
 • Ngọc: 50
 • Vàng: 7271
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01927

acc1927

 • Rank: Bạch Kim 5
 • Khung: Không
 • Tướng: 19
 • Skin: 14
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 5
 • Tướng: 19
 • Skin: 14
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 174
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01925

acc1925

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 21
 • Skin: 6
 • Ngọc: 59
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.000CARD 100.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 21
 • Skin: 6
 • Ngọc: 59
 • Vàng: 4598
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01900

acc1900

 • Rank: Bạch Kim 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 24
 • Skin: 12
 • Ngọc: 61
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 4
 • Tướng: 24
 • Skin: 12
 • Ngọc: 61
 • Vàng: 11083
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01827

acc1827

 • Rank: Vàng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 28
 • Skin: 14
 • Ngọc: 70
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
320.000CARD 260.000ATM
 • Rank: Vàng 3
 • Tướng: 28
 • Skin: 14
 • Ngọc: 70
 • Vàng: 11083
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01816

acc1816

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 10
 • Skin: 1
 • Ngọc: 35
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 10
 • Skin: 1
 • Ngọc: 35
 • Vàng: 6462
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01810

acc1810

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 14
 • Vàng: 4083
 • Khung: Không
Chát Với Admin Hỗ Trợ