NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Hùng Phan Acc#01282 48.000CARD
Bao Tran Ngoc Acc#01725 6.000CARD
dinhquangtho426 Acc#02099 12.000CARD
Võ quốc vinh Acc#01182 48.450CARD
Vàotìmđi Rồisẽthấy NickthôiMà Acc#02053 24.000CARD
Bùi Minh Thuận Acc#01201 51.000CARD
Bùi Minh Thuận Acc#01475 42.000CARD
Nguyễn Hoàn Acc#01590 18.000CARD
Gái Họ Đặng Acc#00663 204.000CARD
An Nhàn Acc#01090 91.800CARD
Thinh Ha Acc#01637 6.000CARD
dai pham Acc#00922 331.500CARD
Minh Quân Acc#01720 18.000CARD
Người Đặc Biệt Acc#01318 48.000CARD
Hồng Phúc Acc#01357 42.000CARD
Huy Ca Acc#01521 18.000CARD
Nhất Chi Hoa Acc#00927 163.200CARD
Nguyễn Ngọc Mạnh Acc#00206 107.100CARD
Thi Thien Nguyen Acc#01525 18.000CARD
Đỗ Quý Hải Acc#01586 18.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 01659

acc1659

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 4
 • Skin: 1
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 4
 • Skin: 1
 • Ngọc: 0
 • Vàng: 200
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01656

acc1656

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 13
 • Vàng: 7112
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01651

acc1651

 • Rank: Bạc 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 13
 • Skin: 1
 • Ngọc: 34
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
24.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 1
 • Tướng: 13
 • Skin: 1
 • Ngọc: 34
 • Vàng: 1077
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01649

acc1649

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 12
 • Skin: 1
 • Ngọc: 34
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
18.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 12
 • Skin: 1
 • Ngọc: 34
 • Vàng: 873
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01635

acc1635

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 15
 • Skin: 3
 • Ngọc: 46
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 15
 • Skin: 3
 • Ngọc: 46
 • Vàng: 11780
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01631

acc1631

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 16
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
6.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 16
 • Vàng: 2448
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01629

acc1629

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 8
 • Skin: 1
 • Ngọc: 16
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 8
 • Skin: 1
 • Ngọc: 16
 • Vàng: 1399
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01624

acc1624

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 2
 • Ngọc: 28
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 9
 • Skin: 2
 • Ngọc: 28
 • Vàng: 5112
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01623

acc1623

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 14
 • Skin: 3
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
24.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 14
 • Skin: 3
 • Ngọc: 0
 • Vàng: 455
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01622

acc1622

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 12
 • Skin: 1
 • Ngọc: 33
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
18.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 12
 • Skin: 1
 • Ngọc: 33
 • Vàng: 3025
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01617

acc1617

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 20
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 20
 • Vàng: 11274
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01615

acc1615

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 10
 • Skin: 3
 • Ngọc: 49
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
18.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 10
 • Skin: 3
 • Ngọc: 49
 • Vàng: 8056
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01613

acc1613

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 8
 • Skin: 1
 • Ngọc: 20
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 8
 • Skin: 1
 • Ngọc: 20
 • Vàng: 4396
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01611

acc1611

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 14
 • Skin: 5
 • Ngọc: 53
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 14
 • Skin: 5
 • Ngọc: 53
 • Vàng: 10025
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01609

acc1609

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 13
 • Skin: 1
 • Ngọc: 37
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
24.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 13
 • Skin: 1
 • Ngọc: 37
 • Vàng: 2076
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01603

acc1603

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 12
 • Skin: 1
 • Ngọc: 57
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
18.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 12
 • Skin: 1
 • Ngọc: 57
 • Vàng: 483
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01600

acc1600

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 13
 • Vàng: 1785
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01599

acc1599

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 2
 • Ngọc: 28
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 9
 • Skin: 2
 • Ngọc: 28
 • Vàng: 805
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01598

acc1598

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 26
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 26
 • Vàng: 9876
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01595

acc1595

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 2
 • Ngọc: 16
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 2
 • Tướng: 9
 • Skin: 2
 • Ngọc: 16
 • Vàng: 2577
 • Khung: Không
Chát Với Admin Hỗ Trợ