NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Văn Triều Acc#01786 60.000CARD
Tymtya Phạm Acc#01043 85.000CARD
Hoang Lien Acc#01553 30.000CARD
Le anh Acc#01417 100.000CARD
Nguyễn Phạm Quang Minh Acc#00543 399.500CARD
Thiên Ya Gaming Acc#00197 85.000CARD
Ticci Toby Acc#01997 20.000CARD
Ông'Lão Khóc'Nhè Acc#01422 5.000CARD
Minh Quân Acc#01709 20.000CARD
Kyanh Nguyen Acc#01937 2.000CARD
Phương Lam Đinh Acc#01444 40.000CARD
Ngọc Huỳnh Acc#01636 10.000CARD
Ân Võ Acc#01542 60.000CARD
Ân Võ Acc#02209 40.000CARD
Best ahri Acc#00592 119.000CARD
Ha Nguyen Acc#01751 10.000CARD
Nguyễn Trần Tuan Anh Acc#01239 119.000CARD
Mai tùng Acc#00546 93.500CARD
dai pham Acc#00916 595.000CARD
Mai tùng Acc#01356 120.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 01742

acc1742

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 7
 • Skin: 0
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 7
 • Skin: 0
 • Ngọc: 9
 • Vàng: 966
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01740

acc1740

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 37
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 37
 • Vàng: 11379
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01737

acc1737

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 14
 • Vàng: 3268
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01735

acc1735

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 0
 • Ngọc: 24
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 6
 • Skin: 0
 • Ngọc: 24
 • Vàng: 7005
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01733

acc1733

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 0
 • Vàng: 2720
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01731

acc1731

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 8
 • Skin: 2
 • Ngọc: 31
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 8
 • Skin: 2
 • Ngọc: 31
 • Vàng: 6118
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01727

acc1727

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 11
 • Vàng: 10500
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01725

acc1725

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 11
 • Vàng: 10500
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01723

acc1723

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 12
 • Skin: 2
 • Ngọc: 31
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 12
 • Skin: 2
 • Ngọc: 31
 • Vàng: 4793
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01720

acc1720

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 12
 • Skin: 2
 • Ngọc: 42
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 12
 • Skin: 2
 • Ngọc: 42
 • Vàng: 3146
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01719

acc1719

 • Rank: Bạc 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 8
 • Skin: 3
 • Ngọc: 25
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 1
 • Tướng: 8
 • Skin: 3
 • Ngọc: 25
 • Vàng: 9159
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01718

acc1718

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 11
 • Skin: 5
 • Ngọc: 20
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 11
 • Skin: 5
 • Ngọc: 20
 • Vàng: 4411
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01717

acc1717

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 12
 • Skin: 1
 • Ngọc: 38
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 12
 • Skin: 1
 • Ngọc: 38
 • Vàng: 2325
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01707

acc1707

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 7
 • Skin: 2
 • Ngọc: 35
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 7
 • Skin: 2
 • Ngọc: 35
 • Vàng: 3356
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01706

acc1706

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 11
 • Skin: 2
 • Ngọc: 26
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 11
 • Skin: 2
 • Ngọc: 26
 • Vàng: 5268
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01703

acc1703

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 14
 • Skin: 2
 • Ngọc: 30
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 14
 • Skin: 2
 • Ngọc: 30
 • Vàng: 11149
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01698

acc1698

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 8
 • Skin: 2
 • Ngọc: 19
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 2
 • Tướng: 8
 • Skin: 2
 • Ngọc: 19
 • Vàng: 5960
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01691

acc1691

 • Rank: Bạc 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 20
 • Skin: 6
 • Ngọc: 67
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Rank: Bạc 1
 • Tướng: 20
 • Skin: 6
 • Ngọc: 67
 • Vàng: 6315
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01684

acc1684

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 13
 • Skin: 3
 • Ngọc: 49
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 13
 • Skin: 3
 • Ngọc: 49
 • Vàng: 10084
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01678

acc1678

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 7
 • Skin: 0
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 7
 • Skin: 0
 • Ngọc: 14
 • Vàng: 1410
 • Khung: Không
Chát Với Admin Hỗ Trợ