NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Văn Triều Acc#01786 60.000CARD
Tymtya Phạm Acc#01043 85.000CARD
Hoang Lien Acc#01553 30.000CARD
Le anh Acc#01417 100.000CARD
Nguyễn Phạm Quang Minh Acc#00543 399.500CARD
Thiên Ya Gaming Acc#00197 85.000CARD
Ticci Toby Acc#01997 20.000CARD
Ông'Lão Khóc'Nhè Acc#01422 5.000CARD
Minh Quân Acc#01709 20.000CARD
Kyanh Nguyen Acc#01937 2.000CARD
Phương Lam Đinh Acc#01444 40.000CARD
Ngọc Huỳnh Acc#01636 10.000CARD
Ân Võ Acc#01542 60.000CARD
Ân Võ Acc#02209 40.000CARD
Best ahri Acc#00592 119.000CARD
Ha Nguyen Acc#01751 10.000CARD
Nguyễn Trần Tuan Anh Acc#01239 119.000CARD
Mai tùng Acc#00546 93.500CARD
dai pham Acc#00916 595.000CARD
Mai tùng Acc#01356 120.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 01927

acc1927

 • Rank: Bạch Kim 5
 • Khung: Không
 • Tướng: 19
 • Skin: 14
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 5
 • Tướng: 19
 • Skin: 14
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 174
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01925

acc1925

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 21
 • Skin: 6
 • Ngọc: 59
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.000CARD 100.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 21
 • Skin: 6
 • Ngọc: 59
 • Vàng: 4598
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01900

acc1900

 • Rank: Bạch Kim 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 24
 • Skin: 12
 • Ngọc: 61
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 4
 • Tướng: 24
 • Skin: 12
 • Ngọc: 61
 • Vàng: 11083
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01827

acc1827

 • Rank: Vàng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 28
 • Skin: 14
 • Ngọc: 70
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
320.000CARD 260.000ATM
 • Rank: Vàng 3
 • Tướng: 28
 • Skin: 14
 • Ngọc: 70
 • Vàng: 11083
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01816

acc1816

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 10
 • Skin: 1
 • Ngọc: 35
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 10
 • Skin: 1
 • Ngọc: 35
 • Vàng: 6462
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01810

acc1810

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 14
 • Vàng: 4083
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01808

acc1808

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 0
 • Vàng: 868
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01798

acc1798

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 0
 • Vàng: 6011
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01795

acc1795

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 2
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 13
 • Vàng: 1692
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01792

acc1792

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 16
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 16
 • Vàng: 3693
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01787

acc1787

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 10
 • Skin: 1
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 10
 • Skin: 1
 • Ngọc: 14
 • Vàng: 4230
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01775

acc1775

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 13
 • Skin: 2
 • Ngọc: 40
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 13
 • Skin: 2
 • Ngọc: 40
 • Vàng: 8739
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01770

acc1770

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 14
 • Skin: 1
 • Ngọc: 33
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 14
 • Skin: 1
 • Ngọc: 33
 • Vàng: 2327
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01766

acc1766

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 27
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 27
 • Vàng: 11001
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01760

acc1760

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 31
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 31
 • Vàng: 6871
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01753

acc1753

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 11
 • Skin: 2
 • Ngọc: 41
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 11
 • Skin: 2
 • Ngọc: 41
 • Vàng: 12085
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01752

acc1752

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 2
 • Ngọc: 38
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 9
 • Skin: 2
 • Ngọc: 38
 • Vàng: 8848
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01748

acc1748

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 37
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 37
 • Vàng: 8874
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01747

acc1747

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 14
 • Skin: 1
 • Ngọc: 47
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Đồng 2
 • Tướng: 14
 • Skin: 1
 • Ngọc: 47
 • Vàng: 1763
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01743

acc1743

 • Rank: Bạch Kim 5
 • Khung: Không
 • Tướng: 33
 • Skin: 12
 • Ngọc: 60
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
490.000CARD 400.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 5
 • Tướng: 33
 • Skin: 12
 • Ngọc: 60
 • Vàng: 2785
 • Khung: Không
Chát Với Admin Hỗ Trợ