NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Hùng Phan Acc#01282 48.000CARD
Bao Tran Ngoc Acc#01725 6.000CARD
dinhquangtho426 Acc#02099 12.000CARD
Võ quốc vinh Acc#01182 48.450CARD
Vàotìmđi Rồisẽthấy NickthôiMà Acc#02053 24.000CARD
Bùi Minh Thuận Acc#01201 51.000CARD
Bùi Minh Thuận Acc#01475 42.000CARD
Nguyễn Hoàn Acc#01590 18.000CARD
Gái Họ Đặng Acc#00663 204.000CARD
An Nhàn Acc#01090 91.800CARD
Thinh Ha Acc#01637 6.000CARD
dai pham Acc#00922 331.500CARD
Minh Quân Acc#01720 18.000CARD
Người Đặc Biệt Acc#01318 48.000CARD
Hồng Phúc Acc#01357 42.000CARD
Huy Ca Acc#01521 18.000CARD
Nhất Chi Hoa Acc#00927 163.200CARD
Nguyễn Ngọc Mạnh Acc#00206 107.100CARD
Thi Thien Nguyen Acc#01525 18.000CARD
Đỗ Quý Hải Acc#01586 18.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 01747

acc1747

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 14
 • Skin: 1
 • Ngọc: 47
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Đồng 2
 • Tướng: 14
 • Skin: 1
 • Ngọc: 47
 • Vàng: 1763
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01743

acc1743

 • Rank: Bạch Kim 5
 • Khung: Không
 • Tướng: 33
 • Skin: 12
 • Ngọc: 60
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
294.000CARD 240.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 5
 • Tướng: 33
 • Skin: 12
 • Ngọc: 60
 • Vàng: 2785
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01742

acc1742

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 7
 • Skin: 0
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 7
 • Skin: 0
 • Ngọc: 9
 • Vàng: 966
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01737

acc1737

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 14
 • Vàng: 3268
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01733

acc1733

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 0
 • Vàng: 2720
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01731

acc1731

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 8
 • Skin: 2
 • Ngọc: 31
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 8
 • Skin: 2
 • Ngọc: 31
 • Vàng: 6118
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01727

acc1727

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
6.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 11
 • Vàng: 10500
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01719

acc1719

 • Rank: Bạc 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 8
 • Skin: 3
 • Ngọc: 25
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Bạc 1
 • Tướng: 8
 • Skin: 3
 • Ngọc: 25
 • Vàng: 9159
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01718

acc1718

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 11
 • Skin: 5
 • Ngọc: 20
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 11
 • Skin: 5
 • Ngọc: 20
 • Vàng: 4411
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01717

acc1717

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 12
 • Skin: 1
 • Ngọc: 38
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
18.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 12
 • Skin: 1
 • Ngọc: 38
 • Vàng: 2325
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01707

acc1707

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 7
 • Skin: 2
 • Ngọc: 35
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 7
 • Skin: 2
 • Ngọc: 35
 • Vàng: 3356
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01706

acc1706

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 11
 • Skin: 2
 • Ngọc: 26
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 11
 • Skin: 2
 • Ngọc: 26
 • Vàng: 5268
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01703

acc1703

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 14
 • Skin: 2
 • Ngọc: 30
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 14
 • Skin: 2
 • Ngọc: 30
 • Vàng: 11149
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01698

acc1698

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 8
 • Skin: 2
 • Ngọc: 19
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 2
 • Tướng: 8
 • Skin: 2
 • Ngọc: 19
 • Vàng: 5960
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01684

acc1684

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 13
 • Skin: 3
 • Ngọc: 49
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
24.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 13
 • Skin: 3
 • Ngọc: 49
 • Vàng: 10084
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01678

acc1678

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 7
 • Skin: 0
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 7
 • Skin: 0
 • Ngọc: 14
 • Vàng: 1410
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01676

acc1676

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 14
 • Skin: 3
 • Ngọc: 35
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 14
 • Skin: 3
 • Ngọc: 35
 • Vàng: 4647
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01664

acc1664

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 10
 • Skin: 1
 • Ngọc: 33
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
18.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 10
 • Skin: 1
 • Ngọc: 33
 • Vàng: 4799
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01663

acc1663

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 12
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
6.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 12
 • Vàng: 4024
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01660

acc1660

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 11
 • Skin: 2
 • Ngọc: 30
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 11
 • Skin: 2
 • Ngọc: 30
 • Vàng: 2994
 • Khung: Không
Chát Với Admin Hỗ Trợ