NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Tran AnhPhi Acc#00360 34.000CARD
Kẻ Bất Dung Thứ Acc#01754 70.000CARD
Hao Nguyen Acc#01941 10.000CARD
Phuc Diem Acc#01999 40.000CARD
Sơn Đỗ Acc#02089 250.000CARD
Nguyễn Vũ Tuyết Khanh Acc#01515 80.000CARD
Phuc Acc#00550 93.500CARD
Huu Loc Acc#02173 20.000CARD
Phan Thanh Sang Acc#01496 100.000CARD
Nguyễn Hải Nam Acc#01939 40.000CARD
Khoi Nguyen Acc#02137 10.000CARD
nguyenvanvinh Acc#01729 100.000CARD
dai pham Acc#02003 60.000CARD
Dung Quất Bình Sơn Acc#01307 100.000CARD
Huỳnh Gia Huy Acc#02046 100.000CARD
Tú Akira Acc#00014 17.000CARD
Phan Tuấn Anh Acc#01393 40.000CARD
Nghĩa Trung Acc#00135 102.000CARD
Kyanh Nguyen Acc#02000 5.000CARD
Kyanh Nguyen Acc#00059 34.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 02105

acc2105

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 2
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 11
 • Vàng: 2667
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02101

acc2101

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 4
 • Ngọc: 36
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
90.000CARD 80.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 9
 • Skin: 4
 • Ngọc: 36
 • Vàng: 928
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02100

acc2100

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 8
 • Skin: 1
 • Ngọc: 22
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 8
 • Skin: 1
 • Ngọc: 22
 • Vàng: 7235
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02099

acc2099

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 8
 • Skin: 1
 • Ngọc: 18
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 8
 • Skin: 1
 • Ngọc: 18
 • Vàng: 888
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02094

acc2094

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 7
 • Skin: 1
 • Ngọc: 21
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 7
 • Skin: 1
 • Ngọc: 21
 • Vàng: 157
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02091

acc2091

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 13
 • Skin: 1
 • Ngọc: 26
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 13
 • Skin: 1
 • Ngọc: 26
 • Vàng: 267
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02080

acc2080

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 13
 • Skin: 1
 • Ngọc: 26
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 13
 • Skin: 1
 • Ngọc: 26
 • Vàng: 9431
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02066

acc2066

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 14
 • Skin: 4
 • Ngọc: 35
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 14
 • Skin: 4
 • Ngọc: 35
 • Vàng: 10095
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02053

acc2053

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 15
 • Skin: 2
 • Ngọc: 21
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 15
 • Skin: 2
 • Ngọc: 21
 • Vàng: 1822
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02048

acc2048

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 2
 • Ngọc: 32
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 6
 • Skin: 2
 • Ngọc: 32
 • Vàng: 5554
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02047

acc2047

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 0
 • Ngọc: 17
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 2
 • Tướng: 6
 • Skin: 0
 • Ngọc: 17
 • Vàng: 3593
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02040

ac2040

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 14
 • Skin: 3
 • Ngọc: 28
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 14
 • Skin: 3
 • Ngọc: 28
 • Vàng: 718
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02038

acc2038

 • Rank: Vàng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 12
 • Skin: 2
 • Ngọc: 35
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Vàng 2
 • Tướng: 12
 • Skin: 2
 • Ngọc: 35
 • Vàng: 7985
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02030

acc2030

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 13
 • Skin: 1
 • Ngọc: 46
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 13
 • Skin: 1
 • Ngọc: 46
 • Vàng: 807
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02018

acc2018

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 12
 • Skin: 2
 • Ngọc: 36
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 12
 • Skin: 2
 • Ngọc: 36
 • Vàng: 2055
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02016

acc2016

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 2
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 9
 • Skin: 2
 • Ngọc: 15
 • Vàng: 1811
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02015

acc2015

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 7
 • Skin: 2
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 7
 • Skin: 2
 • Ngọc: 9
 • Vàng: 6219
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02013

acc2013

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 7
 • Skin: 2
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
15.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 7
 • Skin: 2
 • Ngọc: 11
 • Vàng: 11300
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02006

acc2006

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 16
 • Skin: 4
 • Ngọc: 54
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 16
 • Skin: 4
 • Ngọc: 54
 • Vàng: 3016
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02005

acc2005

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 23
 • Skin: 4
 • Ngọc: 65
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 23
 • Skin: 4
 • Ngọc: 65
 • Vàng: 10160
 • Khung: Không
Chát Với Admin Hỗ Trợ