NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Nguyễn Chung Acc#00901 91.800CARD
Zhao Yun Acc#01260 60.000CARD
TB Đặng Acc#00808 45.900CARD
Manh Pham Acc#01429 18.000CARD
Duy Toàn Acc#00127 91.800CARD
le quoc tri Acc#01478 18.000CARD
Út Qua Acc#03036 780.000CARD
Trần Kiên Cường Acc#01070 66.300CARD
Trần Hải Nam Acc#01074 66.300CARD
Lê Văn Tuấn Acc#01257 120.000CARD
Linh Dương Acc#01611 30.000CARD
Quocthao Acc#01530 36.000CARD
ngocson123 Acc#01624 12.000CARD
Độc Bước Acc#01456 24.000CARD
ngocson123 Acc#02226 108.000CARD
ngocson123 Acc#01186 76.500CARD
Nguyễn Thị Thanh Acc#01300 60.000CARD
Nguyễn Thị Thanh Acc#01579 30.000CARD
Phạm Thành Tiến Acc#01374 30.000CARD
sang Acc#00002 40.800CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 03028

Acc3028

 • Rank: Kim Cương 3
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 31
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
390.000CARD 320.000ATM
 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 31
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Vàng: 746
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 03027

Acc3027

 • Rank: Bạch Kim 3
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 63
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.560.000CARD 1.250.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 3
 • Tướng: 63
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 3173
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 03026

Acc3026

 • Rank: Bạch Kim 3
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 44
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.040.000CARD 840.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 3
 • Tướng: 44
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 12997
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 03025

Acc3025

 • Rank: Bạch Kim 4
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 48
 • Skin: 0
 • Ngọc: 87
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
780.000CARD 630.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 4
 • Tướng: 48
 • Skin: 0
 • Ngọc: 87
 • Vàng: 12830
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 03024

Acc3024

 • Rank: Kim Cương 4
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 38
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Rank: Kim Cương 4
 • Tướng: 38
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 16093
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 03023

Acc3023

 • Rank: Tinh anh 1
 • Khung: Tinh anh
 • Tướng: 49
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
780.000CARD 630.000ATM
 • Rank: Tinh anh 1
 • Tướng: 49
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 5745
 • Khung: Tinh anh

Mã số Acc # 03021

Acc3021

 • Rank: Kim Cương 5
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 43
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
715.000CARD 580.000ATM
 • Rank: Kim Cương 5
 • Tướng: 43
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 6339
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 03020

Acc3020

 • Rank: Bạch Kim 2
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 43
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
780.000CARD 630.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 2
 • Tướng: 43
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 7294
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 03019

Acc3019

 • Rank: Bạch Kim 2
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 51
 • Skin: 0
 • Ngọc: 81
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
975.000CARD 780.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 2
 • Tướng: 51
 • Skin: 0
 • Ngọc: 81
 • Vàng: 792
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 03018

Acc3017

 • Rank: Bạch Kim 4
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 42
 • Skin: 0
 • Ngọc: 74
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
780.000CARD 630.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 4
 • Tướng: 42
 • Skin: 0
 • Ngọc: 74
 • Vàng: 929
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 03009

Acc3009

 • Rank: Bạch Kim 1
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 46
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
715.000CARD 580.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 1
 • Tướng: 46
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 914
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 03008

Acc3008

 • Rank: Kim Cương 5
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 41
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Rank: Kim Cương 5
 • Tướng: 41
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 1620
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 03007

Acc3007

 • Rank: Bạch Kim 4
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 47
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 4
 • Tướng: 47
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 3766
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 03006

Acc3006

 • Rank: Bạch Kim 1
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 53
 • Skin: 0
 • Ngọc: 60
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
780.000CARD 630.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 1
 • Tướng: 53
 • Skin: 0
 • Ngọc: 60
 • Vàng: 6092
 • Khung: Bạc

Mã số Acc # 03005

Acc3005

 • Rank: Tinh anh 4
 • Khung: Tinh anh
 • Tướng: 31
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Rank: Tinh anh 4
 • Tướng: 31
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 5014
 • Khung: Tinh anh

Mã số Acc # 03004

Acc3004

 • Rank: Bạch Kim 2
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 46
 • Skin: 0
 • Ngọc: 79
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 2
 • Tướng: 46
 • Skin: 0
 • Ngọc: 79
 • Vàng: 2352
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 03003

Acc3003

 • Rank: Bạch Kim 1
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 51
 • Skin: 0
 • Ngọc: 31
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 1
 • Tướng: 51
 • Skin: 0
 • Ngọc: 31
 • Vàng: 1831
 • Khung: Bạc

Mã số Acc # 03002

Acc3002

 • Rank: Kim Cương 3
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 48
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
780.000CARD 630.000ATM
 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 48
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 1384
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 03001

Acc3001

 • Rank: Bạch Kim 3
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 36
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
780.000CARD 630.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 3
 • Tướng: 36
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 410
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 03000

Acc3000

 • Rank: Kim Cương 5
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 35
 • Skin: 0
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Rank: Kim Cương 5
 • Tướng: 35
 • Skin: 0
 • Ngọc: 9
 • Vàng: 21370
 • Khung: Kim cương
Chát Với Admin Hỗ Trợ