NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Hùng Phan Acc#01282 48.000CARD
Bao Tran Ngoc Acc#01725 6.000CARD
dinhquangtho426 Acc#02099 12.000CARD
Võ quốc vinh Acc#01182 48.450CARD
Vàotìmđi Rồisẽthấy NickthôiMà Acc#02053 24.000CARD
Bùi Minh Thuận Acc#01201 51.000CARD
Bùi Minh Thuận Acc#01475 42.000CARD
Nguyễn Hoàn Acc#01590 18.000CARD
Gái Họ Đặng Acc#00663 204.000CARD
An Nhàn Acc#01090 91.800CARD
Thinh Ha Acc#01637 6.000CARD
dai pham Acc#00922 331.500CARD
Minh Quân Acc#01720 18.000CARD
Người Đặc Biệt Acc#01318 48.000CARD
Hồng Phúc Acc#01357 42.000CARD
Huy Ca Acc#01521 18.000CARD
Nhất Chi Hoa Acc#00927 163.200CARD
Nguyễn Ngọc Mạnh Acc#00206 107.100CARD
Thi Thien Nguyen Acc#01525 18.000CARD
Đỗ Quý Hải Acc#01586 18.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 01087

acc1087

 • Rank: Vàng 3>>> 2 bảng ngọc 90
 • Khung: Không
 • Tướng: 18
 • Skin: 10
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
377.400CARD 310.000ATM
 • Rank: Vàng 3>>> 2 bảng ngọc 90
 • Tướng: 18
 • Skin: 10
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 3455
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00498

acc498

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 84
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
382.500CARD 310.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 84
 • Vàng: 4461
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00497

acc497

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 18
 • Skin: 11
 • Ngọc: 60
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.300CARD 220.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 18
 • Skin: 11
 • Ngọc: 60
 • Vàng: 3873
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00482

acc482

 • Rank: Vàng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 74
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
255.000CARD 210.000ATM
 • Rank: Vàng 2
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 74
 • Vàng: 7969
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00400

acc400

 • Rank: Bạc 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 28
 • Skin: 12
 • Ngọc: 56
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
336.600CARD 270.000ATM
 • Rank: Bạc 1
 • Tướng: 28
 • Skin: 12
 • Ngọc: 56
 • Vàng: 18015
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00232

acc232

 • Rank: Kim Cương 5
 • Khung: Không
 • Tướng: 16
 • Skin: 6
 • Ngọc: 81
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
510.000CARD 410.000ATM
 • Rank: Kim Cương 5
 • Tướng: 16
 • Skin: 6
 • Ngọc: 81
 • Vàng: 421
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00503

acc503

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 19
 • Skin: 12
 • Ngọc: 58
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
428.400CARD 350.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 19
 • Skin: 12
 • Ngọc: 58
 • Vàng: 11872
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02226

acc2226

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 13
 • Skin: 7
 • Ngọc: 56
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 13
 • Skin: 7
 • Ngọc: 56
 • Vàng: 9176
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02101

acc2101

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 4
 • Ngọc: 36
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
54.000CARD 50.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 9
 • Skin: 4
 • Ngọc: 36
 • Vàng: 928
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02006

acc2006

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 16
 • Skin: 4
 • Ngọc: 54
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
36.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 16
 • Skin: 4
 • Ngọc: 54
 • Vàng: 3016
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01927

acc1927

 • Rank: Bạch Kim 5
 • Khung: Không
 • Tướng: 19
 • Skin: 14
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
252.000CARD 210.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 5
 • Tướng: 19
 • Skin: 14
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 174
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01827

acc1827

 • Rank: Vàng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 28
 • Skin: 14
 • Ngọc: 70
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
192.000CARD 160.000ATM
 • Rank: Vàng 3
 • Tướng: 28
 • Skin: 14
 • Ngọc: 70
 • Vàng: 11083
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01816

acc1816

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 10
 • Skin: 1
 • Ngọc: 35
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
24.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 10
 • Skin: 1
 • Ngọc: 35
 • Vàng: 6462
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01810

acc1810

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 14
 • Vàng: 4083
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01795

acc1795

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 2
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 13
 • Vàng: 1692
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01787

acc1787

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 10
 • Skin: 1
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 10
 • Skin: 1
 • Ngọc: 14
 • Vàng: 4230
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01775

acc1775

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 13
 • Skin: 2
 • Ngọc: 40
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
18.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 13
 • Skin: 2
 • Ngọc: 40
 • Vàng: 8739
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01770

acc1770

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 14
 • Skin: 1
 • Ngọc: 33
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 14
 • Skin: 1
 • Ngọc: 33
 • Vàng: 2327
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01760

acc1760

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 31
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 31
 • Vàng: 6871
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01748

acc1748

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 37
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
12.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 37
 • Vàng: 8874
 • Khung: Không
Chát Với Admin Hỗ Trợ