NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Văn Triều Acc#01786 60.000CARD
Tymtya Phạm Acc#01043 85.000CARD
Hoang Lien Acc#01553 30.000CARD
Le anh Acc#01417 100.000CARD
Nguyễn Phạm Quang Minh Acc#00543 399.500CARD
Thiên Ya Gaming Acc#00197 85.000CARD
Ticci Toby Acc#01997 20.000CARD
Ông'Lão Khóc'Nhè Acc#01422 5.000CARD
Minh Quân Acc#01709 20.000CARD
Kyanh Nguyen Acc#01937 2.000CARD
Phương Lam Đinh Acc#01444 40.000CARD
Ngọc Huỳnh Acc#01636 10.000CARD
Ân Võ Acc#01542 60.000CARD
Ân Võ Acc#02209 40.000CARD
Best ahri Acc#00592 119.000CARD
Ha Nguyen Acc#01751 10.000CARD
Nguyễn Trần Tuan Anh Acc#01239 119.000CARD
Mai tùng Acc#00546 93.500CARD
dai pham Acc#00916 595.000CARD
Mai tùng Acc#01356 120.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 01087

acc1087

 • Rank: Vàng 3>>> 2 bảng ngọc 90
 • Khung: Không
 • Tướng: 18
 • Skin: 10
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
629.000CARD 510.000ATM
 • Rank: Vàng 3>>> 2 bảng ngọc 90
 • Tướng: 18
 • Skin: 10
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 3455
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00498

acc498

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 84
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
637.500CARD 510.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 84
 • Vàng: 4461
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00497

acc497

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 18
 • Skin: 11
 • Ngọc: 60
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.500CARD 370.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 18
 • Skin: 11
 • Ngọc: 60
 • Vàng: 3873
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00482

acc482

 • Rank: Vàng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 74
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
425.000CARD 340.000ATM
 • Rank: Vàng 2
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 74
 • Vàng: 7969
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00400

acc400

 • Rank: Bạc 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 28
 • Skin: 12
 • Ngọc: 56
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
561.000CARD 450.000ATM
 • Rank: Bạc 1
 • Tướng: 28
 • Skin: 12
 • Ngọc: 56
 • Vàng: 18015
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00232

acc232

 • Rank: Kim Cương 5
 • Khung: Không
 • Tướng: 16
 • Skin: 6
 • Ngọc: 81
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Rank: Kim Cương 5
 • Tướng: 16
 • Skin: 6
 • Ngọc: 81
 • Vàng: 421
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00206

acc203

 • Rank: Vàng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 19
 • Skin: 3
 • Ngọc: 54
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
178.500CARD 150.000ATM
 • Rank: Vàng 3
 • Tướng: 19
 • Skin: 3
 • Ngọc: 54
 • Vàng: 11830
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00503

acc503

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 19
 • Skin: 12
 • Ngọc: 58
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
714.000CARD 580.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 19
 • Skin: 12
 • Ngọc: 58
 • Vàng: 11872
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02226

acc2226

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 13
 • Skin: 7
 • Ngọc: 56
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 13
 • Skin: 7
 • Ngọc: 56
 • Vàng: 9176
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02124

acc2124

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 7
 • Skin: 1
 • Ngọc: 16
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 7
 • Skin: 1
 • Ngọc: 16
 • Vàng: 1751
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02111

acc2111

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 17
 • Skin: 5
 • Ngọc: 46
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 17
 • Skin: 5
 • Ngọc: 46
 • Vàng: 5226
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02101

acc2101

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 4
 • Ngọc: 36
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
90.000CARD 80.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 9
 • Skin: 4
 • Ngọc: 36
 • Vàng: 928
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02099

acc2099

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 8
 • Skin: 1
 • Ngọc: 18
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 8
 • Skin: 1
 • Ngọc: 18
 • Vàng: 888
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02091

acc2091

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 13
 • Skin: 1
 • Ngọc: 26
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 13
 • Skin: 1
 • Ngọc: 26
 • Vàng: 267
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02053

acc2053

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 15
 • Skin: 2
 • Ngọc: 21
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 15
 • Skin: 2
 • Ngọc: 21
 • Vàng: 1822
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02030

acc2030

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 13
 • Skin: 1
 • Ngọc: 46
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 13
 • Skin: 1
 • Ngọc: 46
 • Vàng: 807
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02006

acc2006

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 16
 • Skin: 4
 • Ngọc: 54
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 16
 • Skin: 4
 • Ngọc: 54
 • Vàng: 3016
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02005

acc2005

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 23
 • Skin: 4
 • Ngọc: 65
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 23
 • Skin: 4
 • Ngọc: 65
 • Vàng: 10160
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01947

acc1947

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 37
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 37
 • Vàng: 3253
 • Khung: Không

Mã số Acc # 01938

acc1938

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 19
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 9
 • Skin: 1
 • Ngọc: 19
 • Vàng: 2028
 • Khung: Không
Chát Với Admin Hỗ Trợ