NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
ducluong Acc#00024 15.300CARD
Nguyênld Vu Acc#00092 15.300CARD
Ngô Sơn Acc#01508 42.000CARD
vanghoe1710 Acc#00926 229.500CARD
Tuấn Đinh Acc#01215 15.300CARD
Hoàng Chinh Acc#01075 91.800CARD
Khoa Lê Acc#01170 76.500CARD
Phú đz Acc#00436 71.400CARD
Nguyễn Chung Acc#00901 91.800CARD
Zhao Yun Acc#01260 60.000CARD
TB Đặng Acc#00808 45.900CARD
Manh Pham Acc#01429 18.000CARD
Duy Toàn Acc#00127 91.800CARD
le quoc tri Acc#01478 18.000CARD
Út Qua Acc#03036 780.000CARD
Trần Kiên Cường Acc#01070 66.300CARD
Trần Hải Nam Acc#01074 66.300CARD
Lê Văn Tuấn Acc#01257 120.000CARD
Linh Dương Acc#01611 30.000CARD
Quocthao Acc#01530 36.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00498

acc498

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 84
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
382.500CARD 310.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 84
 • Vàng: 4461
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00482

acc482

 • Rank: Vàng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 74
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
255.000CARD 210.000ATM
 • Rank: Vàng 2
 • Tướng: 22
 • Skin: 9
 • Ngọc: 74
 • Vàng: 7969
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00400

acc400

 • Rank: Bạc 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 28
 • Skin: 12
 • Ngọc: 56
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
336.600CARD 270.000ATM
 • Rank: Bạc 1
 • Tướng: 28
 • Skin: 12
 • Ngọc: 56
 • Vàng: 18015
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00232

acc232

 • Rank: Kim Cương 5
 • Khung: Không
 • Tướng: 16
 • Skin: 6
 • Ngọc: 81
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
510.000CARD 410.000ATM
 • Rank: Kim Cương 5
 • Tướng: 16
 • Skin: 6
 • Ngọc: 81
 • Vàng: 421
 • Khung: Không

Mã số Acc # 00503

acc503

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 19
 • Skin: 12
 • Ngọc: 58
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
428.400CARD 350.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 19
 • Skin: 12
 • Ngọc: 58
 • Vàng: 11872
 • Khung: Không

Mã số Acc # 03055

Acc3055

 • Rank: Kim Cương 4
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 46
 • Skin: 0
 • Ngọc: 31
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
455.000CARD 370.000ATM
 • Rank: Kim Cương 4
 • Tướng: 46
 • Skin: 0
 • Ngọc: 31
 • Vàng: 617
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 03050

Acc3050

 • Rank: Kim Cương 3
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 53
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 53
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 4751
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 03049

Acc3049

 • Rank: Kim Cương 3
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 51
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 51
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Vàng: 8458
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 03046

Acc3046

 • Rank: Kim Cương 4
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 47
 • Skin: 0
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
455.000CARD 370.000ATM
 • Rank: Kim Cương 4
 • Tướng: 47
 • Skin: 0
 • Ngọc: 9
 • Vàng: 753
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 03045

Acc3045

 • Rank: Kim Cương 4
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 47
 • Skin: 0
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
455.000CARD 370.000ATM
 • Rank: Kim Cương 4
 • Tướng: 47
 • Skin: 0
 • Ngọc: 9
 • Vàng: 753
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 03044

Acc3044

 • Rank: Kim Cương 5
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 55
 • Skin: 0
 • Ngọc: 3
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Rank: Kim Cương 5
 • Tướng: 55
 • Skin: 0
 • Ngọc: 3
 • Vàng: 2933
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 03042

Acc3042

 • Rank: Kim Cương 3
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 41
 • Skin: 0
 • Ngọc: 51
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
390.000CARD 320.000ATM
 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 41
 • Skin: 0
 • Ngọc: 51
 • Vàng: 38360
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 03040

Acc3040

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 22
 • Skin: 0
 • Ngọc: 67
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
195.000CARD 160.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 22
 • Skin: 0
 • Ngọc: 67
 • Vàng: 12437
 • Khung: Bạc

Mã số Acc # 03039

Acc3039

 • Rank: Kim Cương 5
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 40
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
780.000CARD 630.000ATM
 • Rank: Kim Cương 5
 • Tướng: 40
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 12986
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 03038

Acc3038

 • Rank: Kim Cương 3
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 31
 • Skin: 0
 • Ngọc: 87
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
325.000CARD 260.000ATM
 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 31
 • Skin: 0
 • Ngọc: 87
 • Vàng: 17176
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 03037

Acc3037

 • Rank: Bạch Kim 2
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 42
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
910.000CARD 730.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 2
 • Tướng: 42
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 751
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 03035

Acc3035

 • Rank: Kim Cương 5
 • Khung: Kim cương
 • Tướng: 36
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
585.000CARD 470.000ATM
 • Rank: Kim Cương 5
 • Tướng: 36
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 1838
 • Khung: Kim cương

Mã số Acc # 03031

Acc3031

 • Rank: Bạch Kim 3
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 35
 • Skin: 0
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
455.000CARD 370.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 3
 • Tướng: 35
 • Skin: 0
 • Ngọc: 6
 • Vàng: 53
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 03030

Acc3030

 • Rank: Bạch Kim 2
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 36
 • Skin: 0
 • Ngọc: 87
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
455.000CARD 370.000ATM
 • Rank: Bạch Kim 2
 • Tướng: 36
 • Skin: 0
 • Ngọc: 87
 • Vàng: 4884
 • Khung: Bạch Kim

Mã số Acc # 03029

Acc3029

 • Rank: Vàng 3
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 46
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
845.000CARD 680.000ATM
 • Rank: Vàng 3
 • Tướng: 46
 • Skin: 0
 • Ngọc: 90
 • Vàng: 1591
 • Khung: Vàng
Chát Với Admin Hỗ Trợ