NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Lê hữu Bình Acc#02241 100.000CARD
Đức Acc#01996 180.000CARD
Khắc Tùng Acc#01797 20.000CARD
Đồng dũng Acc#02127 20.000CARD
Phuongnam Acc#02253 10.000CARD
baonguyen Acc#02143 20.000CARD
Phát Acc#02138 20.000CARD
buitrinhcongnghia Acc#01272 150.000CARD
Ledo Acc#02193 20.000CARD
Nguyền Hoàng Nam Acc#02208 5.000CARD
Nguyền Hoàng Nam Acc#02031 10.000CARD
Nguyền Hoàng Nam Acc#02064 35.000CARD
dai pham Acc#01850 180.000CARD
Vũ Tường Acc#02071 20.000CARD
Minh Cường Acc#02121 100.000CARD
Tinh Acc#01968 100.000CARD
nguyen quoc bao Acc#02098 20.000CARD
thangkhung Acc#02190 10.000CARD
ロ あ 用し Acc#00993 195.500CARD
Nguyễn Quân Acc#02197 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 02130

acc2130

 • Rank: Vàng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 18
 • Skin: 6
 • Ngọc: 51
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.000CARD 80.000ATM
 • Rank: Vàng 3
 • Tướng: 18
 • Skin: 6
 • Ngọc: 51
 • Vàng: 12854
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02129

acc2129

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 14
 • Skin: 7
 • Ngọc: 40
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 14
 • Skin: 7
 • Ngọc: 40
 • Vàng: 6689
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02126

acc2126

 • Rank: Bạc 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 14
 • Skin: 1
 • Ngọc: 46
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Bạc 1
 • Tướng: 14
 • Skin: 1
 • Ngọc: 46
 • Vàng: 15441
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02125

acc2125

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 10
 • Skin: 5
 • Ngọc: 34
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 10
 • Skin: 5
 • Ngọc: 34
 • Vàng: 9288
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02124

acc2124

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 7
 • Skin: 1
 • Ngọc: 16
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 7
 • Skin: 1
 • Ngọc: 16
 • Vàng: 1751
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02123

acc2123

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 10
 • Skin: 2
 • Ngọc: 24
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 10
 • Skin: 2
 • Ngọc: 24
 • Vàng: 2817
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02118

acc2118

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 15
 • Skin: 2
 • Ngọc: 69
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 15
 • Skin: 2
 • Ngọc: 69
 • Vàng: 1666
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02117

acc2117

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 15
 • Skin: 4
 • Ngọc: 54
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 15
 • Skin: 4
 • Ngọc: 54
 • Vàng: 9770
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02116

acc2116

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 49
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 49
 • Vàng: 6468
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02113

acc2113

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 28
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 2
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 28
 • Vàng: 10234
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02112

acc2112

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 10
 • Skin: 2
 • Ngọc: 40
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 10
 • Skin: 2
 • Ngọc: 40
 • Vàng: 5699
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02111

acc2111

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 17
 • Skin: 5
 • Ngọc: 46
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 17
 • Skin: 5
 • Ngọc: 46
 • Vàng: 5226
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02109

acc2109

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 11
 • Skin: 2
 • Ngọc: 29
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 11
 • Skin: 2
 • Ngọc: 29
 • Vàng: 6775
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02108

acc2108

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 8
 • Skin: 2
 • Ngọc: 32
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 8
 • Skin: 2
 • Ngọc: 32
 • Vàng: 5322
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02106

acc2106

 • Rank: Bạc 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 12
 • Skin: 4
 • Ngọc: 44
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Rank: Bạc 1
 • Tướng: 12
 • Skin: 4
 • Ngọc: 44
 • Vàng: 6653
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02105

acc2105

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 2
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 11
 • Vàng: 2667
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02101

acc2101

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 9
 • Skin: 4
 • Ngọc: 36
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
90.000CARD 80.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 9
 • Skin: 4
 • Ngọc: 36
 • Vàng: 928
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02100

acc2100

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 8
 • Skin: 1
 • Ngọc: 22
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 8
 • Skin: 1
 • Ngọc: 22
 • Vàng: 7235
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02099

acc2099

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 8
 • Skin: 1
 • Ngọc: 18
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 8
 • Skin: 1
 • Ngọc: 18
 • Vàng: 888
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02096

acc2096

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 0
 • Ngọc: 25
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 2
 • Tướng: 6
 • Skin: 0
 • Ngọc: 25
 • Vàng: 6239
 • Khung: Không
Chát Với Admin Hỗ Trợ