NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Lê hữu Bình Acc#02241 100.000CARD
Đức Acc#01996 180.000CARD
Khắc Tùng Acc#01797 20.000CARD
Đồng dũng Acc#02127 20.000CARD
Phuongnam Acc#02253 10.000CARD
baonguyen Acc#02143 20.000CARD
Phát Acc#02138 20.000CARD
buitrinhcongnghia Acc#01272 150.000CARD
Ledo Acc#02193 20.000CARD
Nguyền Hoàng Nam Acc#02208 5.000CARD
Nguyền Hoàng Nam Acc#02031 10.000CARD
Nguyền Hoàng Nam Acc#02064 35.000CARD
dai pham Acc#01850 180.000CARD
Vũ Tường Acc#02071 20.000CARD
Minh Cường Acc#02121 100.000CARD
Tinh Acc#01968 100.000CARD
nguyen quoc bao Acc#02098 20.000CARD
thangkhung Acc#02190 10.000CARD
ロ あ 用し Acc#00993 195.500CARD
Nguyễn Quân Acc#02197 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 02230

acc2230

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 8
 • Skin: 2
 • Ngọc: 26
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 8
 • Skin: 2
 • Ngọc: 26
 • Vàng: 9110
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02229

acc2229

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 15
 • Skin: 6
 • Ngọc: 40
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 15
 • Skin: 6
 • Ngọc: 40
 • Vàng: 133
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02228

acc2228

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 10
 • Skin: 2
 • Ngọc: 34
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 10
 • Skin: 2
 • Ngọc: 34
 • Vàng: 11556
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02226

acc2226

 • Rank: Vàng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 13
 • Skin: 7
 • Ngọc: 56
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Rank: Vàng 4
 • Tướng: 13
 • Skin: 7
 • Ngọc: 56
 • Vàng: 9176
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02209

acc2209

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 12
 • Skin: 1
 • Ngọc: 29
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 12
 • Skin: 1
 • Ngọc: 29
 • Vàng: 1923
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02200

acc2200

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 0
 • Ngọc: 16
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 2
 • Tướng: 6
 • Skin: 0
 • Ngọc: 16
 • Vàng: 1574
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02199

acc2199

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 2
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 14
 • Vàng: 8442
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02196

acc2196

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 11
 • Skin: 2
 • Ngọc: 22
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 11
 • Skin: 2
 • Ngọc: 22
 • Vàng: 5660
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02191

acc2191

 • Rank: Bạc 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 13
 • Skin: 2
 • Ngọc: 30
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 1
 • Tướng: 13
 • Skin: 2
 • Ngọc: 30
 • Vàng: 2813
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02187

acc2187

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 18
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 18
 • Vàng: 12520
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02186

acc2186

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 15
 • Skin: 2
 • Ngọc: 30
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 15
 • Skin: 2
 • Ngọc: 30
 • Vàng: 523
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02183

acc2183

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 16
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 16
 • Vàng: 5516
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02180

acc2180

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 11
 • Skin: 5
 • Ngọc: 34
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 11
 • Skin: 5
 • Ngọc: 34
 • Vàng: 6136
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02173

acc2173

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 10
 • Skin: 1
 • Ngọc: 20
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 10
 • Skin: 1
 • Ngọc: 20
 • Vàng: 2193
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02162

acc2162

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 8
 • Skin: 1
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 8
 • Skin: 1
 • Ngọc: 15
 • Vàng: 188
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02160

acc2160

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 16
 • Skin: 3
 • Ngọc: 65
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 16
 • Skin: 3
 • Ngọc: 65
 • Vàng: 3100
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02155

acc2155

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 15
 • Skin: 3
 • Ngọc: 41
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 15
 • Skin: 3
 • Ngọc: 41
 • Vàng: 10876
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02139

acc2139

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 7
 • Skin: 0
 • Ngọc: 17
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 7
 • Skin: 0
 • Ngọc: 17
 • Vàng: 562
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02137

acc2137

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 7
 • Skin: 1
 • Ngọc: 20
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Rank: Bạc 3
 • Tướng: 7
 • Skin: 1
 • Ngọc: 20
 • Vàng: 13096
 • Khung: Không

Mã số Acc # 02132

acc2132

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 11
 • Skin: 0
 • Ngọc: 33
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Rank: Đồng 3
 • Tướng: 11
 • Skin: 0
 • Ngọc: 33
 • Vàng: 12599
 • Khung: Không
Chát Với Admin Hỗ Trợ